කර්මාන්තශාලා චාරිකා සහ ප්‍රවාහන ඇසුරුම්

ප්‍රවාහන ඇසුරුම්

IMG_8982(20190318-162516)
IMG_8760
IMG_0824
IMG_0818

කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

created by dji camera
D26F37A14026A8027C034D6C96FFE9F5
IMG_0816_wps图片
IMG_0853